سیستم ساختمانی قاب سبک چوبیمناسب ترین سیستم ساختمانی برای صرفه جویی در مصرف انرژی دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص...
شیشه در ساختمان دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی، رییس کمیته فنی استاندارد...
خرپا در ساختمان‌های چوبی دکتر سپهر گنجه‌ایدکترای راه و ساختمان (عمران) از سوئد و ایالات متحده امریکا، متخصص خانه‌های چوبی وسیستم‌های سبک ساختمانی، مشاور...
 بررسی رفتار سازه‌ای سیستم قاب سبک چوبی دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان، فوق تخصص خانه‌های چوبی، مشاور عالی مرکز تحقیقات ساختمان و مسکندکتر...
حفاظت چوب و ساختمان‌های چوبی در برابر موریانه و قارچ‌ها دکتر سپهر گنجه‌ایدکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و ایالات متحده امریکا، متخصص خانه‌های چوبی...
فونداسیون ساختمان‌های قاب سبک چوبی دکتر سپهر گنجه‌ایدکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و ایالات متحده امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی،...
عملکرد آکوستیکی سیستم ساختمانی قاب سبک چوبیمقاوم ترین سیستم ساختمانی در برابر عوامل محیط دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا،...
عملکرد سیستم ساختمانی قاب سبک چوبیدر برابر رطوبت دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک...
                مقاله‌های علمی و گذارش‌های تخصصی بسیاری درباره ساختمانهای چوبی، فناوری‌های نوین ساختمانی، صنعتی سازی و نگهداری از محیط زیست توسط مدیرعامل...
    اتصالات متداول در سیستم ساختمانی قاب سبک چوبی دکتر سپهر گنجه‌ای دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و ایالات متحده امریکا، متخصص خانه‌های چوبی...
  سیستم ساختمانی قاب سبک چوبیمقاوم ترین سیستم ساختمانی در برابر زمین لرزه دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان (عمران) از سوئد و امریکا،...
    آزبست و الیاف جایگزین آن دکتر سپهر گنجه‌ایدکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی، مشاور عالی...
  حفاظت ساختمان‌ها در برابر نفوذ گاز مرگبار رادن دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی، سیستم های سبک ساختمانی...
  سیستم‌های قاب سبک ساختمانیدکتر سپهر گنجه‌ای فوق دکترای مهندسی راه و ساختمان (عمران) از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی،...
سازه‌های فضاکار چوبی دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی، مشاور عالی مرکز...
  دکتر سپهر گنجه‌ایدکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های چوبی و سیستم‌های سبک ساختمانی، مشاور عالی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی دکتر...
  صنعتی‌ سازی چند سیستم‌‌ ساختمانی سنتی با مصالح و روش‌های نوین ساخت دکتر سپهر گنجه‌ایفوق دکترای مهندسی راه و ساختمان از سوئد و امریکا، متخصص خانه‌های...